Trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, UBND xã Tê Xăng đã xây dựng các kế ...